Budget 2021 an eiser Gemeng eestëmmig ugeholl

Avis au public

Budget 2021 vun eiser Gemeng eestëmmig vum Conseil a senger Sitzung vum 18. Dezember ugeholl!

Ee Budget, deen keen neien Emprunt, also och keng weider Schold am Joer 2021 an Investitiounen an Héicht vun ëmmerhin 10,5 Milliounen € am extraordinären Budget virgesäit!

Dat ass d’Resultat vun enger virsiichtiger Finanzpolitik an awer och, staarken Reserven vun 4,84 Milliounen € aus deenen Joren vun virdrun.

Een zousätzlichen Greff an eis „Mouk“, de Fonds de dotation budgétaire an an de Fonds de dotation logement, gespeist mat emmerhin 1,25 Millliounen € gëtt och nit gemeet.

D’Pro Kapp Verschëldung bleift op deem niddregen Stand vun 1687 € pro Awunner an dierft zum Enn vum neien Joer souguer kuerzfristeg op 1430 € falen.

2022 gesäit dann d´Bild awer aneschters aus.

De Gemengerot huet och beschloss keng Steieren- an Taxenerhéijungen ze tätigen, fir nit de Porte-monnaie vun eiser Populatioun a Krisenzäiten nach zousätzlich ze belaaschten; et bleift also alles beim Alen!

Sou kann een d’Analys vun engem Budget maachen, deen an minutiéiser Viraarbecht mat de Schäffen Pé Da Silva a Christian Frank, dem Sekretär Pit Lang an dem Techniker Marc Ferber Wochen virdrun ausgeschafft gouf a vum Gemengerot an enger éischter Arbechtssitzung vum 11.Dezember validéiert a vum Buergermeeschter Pollo Bodem presentéiert a kommentéiert gouf.

Déi gutt, fair, respektvoll a kollegial Zesummenaarbecht vun allen Acteuren an engem schwierigen Joer, hunn dunn schlussendlich zu engem unanime Vote geféiert. 

Duerfir seet de Buergermeeschter sengem Schäffen- a Gemengerot ee groussen an häerzlechen Merci, déi zënter Joren beweisen, dass se alleguer sech fir d’Wuel vun eisen Biergerinnen a Bierger asetzen an och an engem schwierigen Ëmfeld virun allem un engem Strang zéien!

D’Pandemie huet mat sech bruecht, dass och eis Gemeng manner Recetten an Héicht vun enger knapper Millioun € Opweises huet, déi mer awer deelweis duerch manner Dépensen, souwuel am extraordinären, wéi och am ordinären Budget kompenséiere konnten.

Déi wichtigst Ausgaben op een Bléck:

Digitalisatioun: 180.000€, Klimapakt: 245.000 €, Ukaf vun Immobilien: 985.000 €, Waasserschutzmoosnahmen: 180.000 €, Opwäertung vun ëffentlechen Plazen a Verschéinerung vun eisen Dierfer: 525.000 €, Verkéierssécherheet an sécheren Schoulwee: 165.000 €, Transformatioun Maison Dieschbourg: 130.000 €, neien Schoulzenter: 6.800.000 €; Participatioun un de Gemengesyndikater a Verschiddenes: 1.359.000 €.

De Budget 2021 schléisst trotz allem mat engem Iwwerschoss vun 410.000 € of!

D’Personal, de Schäffen- a Gemengerot an de Buergermeeschter wënschen all Lieserin a Lieser vun dësen Zeilen ee friddlicht Chrëschtfest an all Guddes am neie Joer.

Bleift all gesond!

Print Friendly, PDF & Email

Des articles de la même catégorie

Assermentation Bob Waltzing

Assermentation Bob Waltzing

Assermentation Bob Waltzing De Bob Waltzing huet, a Presenz vum Buergermeeschter Pollo Bodem, de Schäffen Pierre Da Silva a Christian Frank an dem Gemengesekretär Pit Lang säin Eed als Gemengebeamten ofgeluecht. De Buergermeeschter Pollo Bodem huet dem Bob Waltzing...

lire plus
Commemoratiounsdag 2020

Commemoratiounsdag 2020

Commemoratiounsdag 2020 an der Gemeng Useldeng De nationale Gedenkdag, organiséiert vun der Gemengeverwaltung zesumme mam Comité du Souvenir - Enrôlés de Force, deen un déi schrecklech Joren fir d'Lëtzebuerger Vollek vun 1940 bis 1945 soll erënneren, gouf dëst Joer um...

lire plus